دل طوفانـــــــــــــــــی :

تا کسی رخ ننماید نبرد دل ز کسی #### دلبر ما دل ما برد و بما رخ ننمود

عــــاشق آن لحظه طــــــوفانی ام :
ساعت ٢:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/۱٠  کلمات کلیدی: باهمه بی سرو سامانیم ، باز بدنبال پریشانیم ، غزل های زیبا و دلنشین / اشعار زیباو دل نشین ، تقدیم به : بهترینم

با همـــه بی ســــرو سامانــیم

باز بـــــه دنــبال پـــــریـــشانــیم

طاقت فرسودگی ام هیچ نیست

در پی ویـــران شدنی آنی ام

آمــده ام بلکه نــــگاهم کنـــی

عاشـــق آن لحظه ی توفانیم

دل خوش گرمای کسی نیستم

آمــــده ام تا تـــو بســـــوزانیم

آمــــده ام باعطـــش سال ها

تا تو کمی عشــــق بنوشانیم

ماهـی بــرگشته زدریا شــــدم

تا تـــو بگـــیری وبمیــــرانی ام

خوب ترین حادثــه می دانم ات

خوب تـــرین حادثه می دانیم ؟

حرف بـــزن ابِر مرا باز کــــــــــن

دیر زمانیه بارانی ام                                                                  ها...به کجامی کشیم خوبِ من؟

ها...نکشانی به پشیمـــــانی ام!

با آرزوی سلامتی و سعادت برای شما عزیزان

 با تقدیم احترامات فائقه : احمد./