دل طوفانـــــــــــــــــی :

تا کسی رخ ننماید نبرد دل ز کسی #### دلبر ما دل ما برد و بما رخ ننمود

مـــــــن از آن ، یــکـــــــــــــــــــــی گـــــزیـــــــدم ....... :
ساعت ۳:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/٢۳  کلمات کلیدی: چه خوش است حال مرغی که قفس ، پر و بال ما بریدند و ، غزل های زیبا و دلنشین / اشعار زیباو دل نشین / ، شعر صادق سرمد / تقدیم به شما خوبان

چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد

 چه نکوتر آنکه  ، آن مرغ ، ز قفس پریده باشـــــــد

 پر و بال مــــا بریدند و در قفس گشودنــــــــــــــد

 چه رها، چه بسته مرغی که  پرش بریده باشد

 من از آن یکی گزیدم که بجز یکی ندیدم

 که میان جمله خوبان به صفت گزیده باشد

 عجب از حبیبم آید که ملول می نماید

 نکند که از رقیبان سخنی شنیده باشد

 اگر از کسی رسیده است به ما بدی بماند

 به کسی مباد از ما که بدی رسیده باشــــد

   صادق سرمد