دل طوفانـــــــــــــــــی :

تا کسی رخ ننماید نبرد دل ز کسی #### دلبر ما دل ما برد و بما رخ ننمود

تفال به دیوان حافظ شیرازی :
ساعت ٩:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱/۱٥  کلمات کلیدی: حافظ شیرازی ، تفال

سلام

یک تفأل زدم به دیوان حافظ که این غزل اومد:

دردم از یار است و درمان نیز هم      دل فدای او شد و جان نیز هم

این که می گویند آن خوشتر ز حسن      یار ما این دارد و آن نیز هم

یاد باد آنکو به قصد خون ما          عهد را بشکست و پیمان نیز هم

دوستان در پرده می گویم سخن      گفته خواهد شد به دستان نیز هم

چون سرآمد دولت شبهای وصل            بگذرد ایام هجران نیز هم

هر دو عالم یک فروغ روی اوست       گفتمت پیدا و پنهان نیز هم

اعتمادی نیست بر کار جهان           بلکه بر گردون گردان نیز هم

عاشق از قاضی نترسد می بیار       بلکه از یرغوی دیوان نیز هم

محتسب داند که حافظ عاشق است      واصف ملک سلیمان نیز هم

**********