دل طوفانـــــــــــــــــی :

تا کسی رخ ننماید نبرد دل ز کسی #### دلبر ما دل ما برد و بما رخ ننمود

ورودیه :
ساعت ٩:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱/۸  کلمات کلیدی: دلبر ما

تاکسی رخ ننماید نبرد دل زکسی ####### دلبر ما دل ما برد  و بما رخ ننمود