دل طوفانـــــــــــــــــی :

تا کسی رخ ننماید نبرد دل ز کسی #### دلبر ما دل ما برد و بما رخ ننمود

انتظاری سخت و با رنج و حرمان :
ساعت ٢:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٢/٢  کلمات کلیدی: هجران ، بهروز رها ، غزل

 

 

(انتظاری سخت)

از کـوچه دلـواپسی با رنج وحـرمان
امشب رسد از سـینه بوی سرد هجران

دریای غم در سـینه طوفانی بپا کرد
اینک به ساحل می رسد موجی خروشان
 
آرامش امشب شـد جـدا از خانه دل
از موج غم شد سـاحل جانم هراسـان
 
آوای غــم آمـد ز نای خســته دل
غم می‎زند در بر سـرای دل فـراوان
 
پر شـد فضـای سـینه از افســانه غم
کی می‎رسـد این قصـه غم‎ها به پایان
 
در انتظاری سخت و جانفرسا و غمگین
دل می‎نشیند منتظر با چشـم گـریان
 
در حجمی از شعر غم آلوده ‹‹رها›› شد
این سـینه نالان و تبـدار و پریشـان