راز خوشبختییییییییییییییییییییییییییییییی .... :

رازخوشبختیدرزندگیمشترک : 

روزییکزوج،بیستوپنجمینسالگردازداوجشانراجشنگرفتند.آنهادرشهرمشهورشدهبودندبهخاطراینکهدرطول 25 سالحتیکوچکتریناختلافیباهمنداشتند.تواینمراسمسردبیرهایروزنامههایمحلیهمجمعشدهبودندتاعلتمشهوربودنشون (رازخوشبختیشونرو) بفهمند.

سردبیرمیگه:آقاواقعاباورکردنینیست؟یههمچینچیزیچطورممکنه؟

شوهرهروزایماهعسلروبیادمیارهومیگه:بعدازازدواجبرایماهعسلبهشمیلارفتیم،اونجابرایاسبسواریهردو،دوتااسبمختلفانتخابکردیم.اسبیکهمنانتخابکردهبودمخیلیخوببودولیاسبهمسرمبهنظریهکمسرکشبود.سرراهموناوناسبناگهانپریدوهمسرمروزینانداخت .

همسرمخودشوجمعوجورکردوبهپشتاسبزدوگفت :"اینباراولته" دوبارهسواراسبشدوبهراهافتاد.بعدیهمدتیدوبارههموناتفاقافتاداینبارهمسرمنگاهیباآرامشبهاسبانداختوگفت:"ایندومینبارت" بعدبازمراهافتادیم .وقتیکهاسببرایسومینبارهمسرمروانداختخیلیباآرامشتفنگشوازکیفبرداشتوباآرامششلیککردواونوکشت.

سرهمسرمدادکشیدموگفتم :"چیکارکردیروانی؟حیوانبیچارهروکشتی!دیونهشدی؟"

همسرمباخونسردییهنگاهیبهمنکردوگفت:"اینباراولتبود... !!!!!!!!!!!!!

همیشه شاد شاد باشیییییییییییید. / احمد

/ 6 نظر / 81 بازدید
من

کاش بودی تا دلم تنها نبود،تا اسیر غصّه فردا نبود کاش بودی تا برای قلب من زندگی اینگونه بی معنا نبود کاش بودی تا لبان سرد من قصه گوی غصّه غم ها نبود کاش بودی تا نگاه خسته ام بی خبر از موج و از دریا نبود کاش بودی تا زمستان دلم اینچنین پر سوز و پر سرما نبود کاش بودی تا که دستان خسته ام اینگونه بی یاور نبود کاش بودی صورت شادان من اینچنین غمگین و بی خنده نبود کاش بودی تا فقط باور کنی بعد تو این زندگی زیبا نبود

پرنیا

سلام چرا اسم سروناز رو انتخاب کردین؟!!! راستشو بخاین من فک کردم دخترین[نیشخند]

وحید

سلام جالب بود به من هم سر بزن احمد منم وحیدم بای bia2rameshk.persianblog.ir[خداحافظ]

نسترن

سلام وبتون خیلی قشنگه اگه دوست داری تبادل لینک کنیم خبرم کن