تقدیم بـــــــه اولین و اخرین کلام شعر هــــایم...... :

همیشه اولین و آخرین

کـــــــلام شعرهــایـــم ؛ 
تـــــــــو بـــــــــوده ای ،
مـیــخــــواهم این شعر اولینش  تــــــــــــــــو بــــاشــــــــی
و آخرین نـــــداشتـــه بــــاشــــد ، همچنان ادامـــــه داشته بـــاشد….

........ahmad

/ 3 نظر / 135 بازدید