تو را من زیر باران میشناسمممممممم :

((شوق پنهان))ترا من زیر باران می شناسمچنان خورشید تابان می شناسم ترا من با تمام هست و بودممیان خیل یاران می شناسم همان طعم نگاهت در دلم هستترا اینگونه آسان می شناسم ببین احساس چشمم را که غلطیدو با این حس در دلم آن می شناسم صدایت را ز کنج شب شنیدمترا ای شوق پنهان می شناسم در این حجم جدایی گر غریبمترا آمیخته با جان می شناسم نشانی از تو بر جانم«رها» شدترا با روی خندان می شناسم 

بهروز رها

 

      

 

/ 0 نظر / 69 بازدید