بـــــاز پیوسته مــــــــــــــــــرا ، می خواند :

یک نفر هست که از پنجره‌هــــــــا
نرم و آهسته مــــــرا مــــی‌خواند
گرمی لهجه بـــــارانـــــــــــــی او
تـــــا ابد تــــــــوی دلم مــــی‌ماند


 

یک نفر هست که :در پرده شب
طرح لبخند سپیدش پیداســـت‌
مثل لحظات خـــوش کودکی‌ام‌
پر ز عطر نفس شب‌بوهاســـت‌

یک نفر هست که چون چلچله‌ها
روز و شب شیفته پرواز اســـــت
توی چشمش چمنی از احساس
توی دستش سبد آواز اســــــت

یک نفر هست که یادش هر روز
چون گـــلی تــــوی دلم می‌روید
آسمان، باد، کبـــــــوتر، بـــــاران‌
قصه‌اش را به زمین می‌گــویــــد

یک نفر هست که از راه دراز
باز پیوسته مرا می‌خوانــــد.... !

                 ..... احـــــــمـــــــــــــــــــد

/ 2 نظر / 77 بازدید