پست های ارسال شده در آبان سال 1392

مـــــــــعـنِِِِِِِِِِِِِِـــــــــــــــــی زنـــــــــدگــــــــی....... :

گاه یک سنجاقک به تـــــــــــــو دل می بنددو تـــــــــــو هر روز سحر می نشینی لب حوضتـــــــــا بیاید از راه  از ؛ ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 62 بازدید