پست های ارسال شده در اسفند سال 1392

هم اکــــنــــــــــــون می خواهمت...... :

هــــــــم اکـنـــــــون می خواهمتهمچون رگی که خــــــــون لازم استیا قلبی که یک شوک کوچک می خواهدتــــــــــــا شـــــایــــــــــــــد زنــــــده بماند ...مـــــــــــــی آیــــــــــــــــی  .....؟! ادامه مطلب
/ 2 نظر / 75 بازدید