# تقدیم_به_مادر_مهربانم_و_همه_مادران_عزیز_ایرانیییی