# تقدیم_به_همه_انهاییکه_عاشقانه_زندگی_میکنند

هم اکــــنــــــــــــون می خواهمت...... :

هــــــــم اکـنـــــــون می خواهمتهمچون رگی که خــــــــون لازم استیا قلبی که یک شوک کوچک می خواهدتــــــــــــا شـــــایــــــــــــــد زنــــــده بماند ...مـــــــــــــی آیــــــــــــــــی  .....؟! ادامه مطلب
/ 2 نظر / 79 بازدید

یـــــــــــــــواشـــکــــی دوستت دارم..... :

ﻣـــــﻦ ﻫﻨــــﻮﺯ ﮔﺎﻫـــــــــــﯽ ؛ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺧﻮﺍﺏ ﺗــــﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ؛ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﻧﮕــــﺎﻫﺖ ﻣـــــــــﯽ ﮐﻨﻢ ...ﺻــــــــﺪﺍﯾــــــﺖ ﻣــــــﯽ ﮐﻨــــﻢ ...ﺑﯿﻦ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ......  ﺍﻣـــــﺎ ﻣـــﻦ ﻫﻨــﻮﺯ ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 102 بازدید

عشق ان است که : صد دل به یک یار دهییییییییییییییییییی :

نه فرصت ها میتوانند عشــــــق مرا تغییردهند ؛ و نه گذشت زمان میتـــــواند آسیبــــــــــــی بـــه آن بـــــــــــــــرســــاند زمین بـــــــــــــــاتمام هنرهایش چــگـــــــــــونه میتواند پهلو  زنـــد ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 80 بازدید