# تقدیم_به_:_شما_خوبان

عاشــــــــق آن لحظه طــــــــــــــــوفـــــــــــانـــــــی ام :

با همـــه بی ســــرو سامانــیم باز به دنــبال پـــــریـــشانــیم طاقت فرسودگی ام هیچ نیست در پی ویـــران شدنی آنی ام آمــده ام ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 21 بازدید

بارانی دوستت دارم و منتظرتونم : مـــهتـــابـــــــــــــــم.... :

در آخرین لحظه دیدار، به چشمانت نگاه کردم و گفتم بدان ، آسمان قلبم بــــا تــــــــو یــا بــــی تــــــــــــو بهاریست... ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 15 بازدید

شــــــــــــــــــــــــوق ســــــحـــر :

گــــــــــل لـــبخنــــــــــــــــد : به بنــد هجر تو جانا گرفتـــارم ز حسرت آتشی بـر ســـینه دارم  شفا بخش وجود ممـلو از دردی تـــویی همچوطبیب و ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 15 بازدید

راز خوشبختییییییییییییییییییییییییییییییی .... :

رازخوشبختیدرزندگیمشترک :  روزییکزوج،بیستوپنجمینسالگردازداوجشانراجشنگرفتند.آنهادرشهرمشهورشدهبودندبهخاطراینکهدرطول 25 سالحتیکوچکتریناختلافیباهمنداشتند.تواینمراسمسردبیرهایروزنامههایمحلیهمجمعشدهبودندتاعلتمشهوربودنشون (رازخوشبختیشونرو) بفهمند. سردبیرمیگه:آقاواقعاباورکردنینیست؟یههمچینچیزیچطورممکنه؟ شوهرهروزایماهعسلروبیادمیارهومیگه:بعدازازدواجبرایماهعسلبهشمیلارفتیم،اونجابرایاسبسواریهردو،دوتااسبمختلفانتخابکردیم.اسبیکهمنانتخابکردهبودمخیلیخوببودولیاسبهمسرمبهنظریهکمسرکشبود.سرراهموناوناسبناگهانپریدوهمسرمروزینانداخت . همسرمخودشوجمعوجورکردوبهپشتاسبزدوگفت :"اینباراولته" دوبارهسواراسبشدوبهراهافتاد.بعدیهمدتیدوبارههموناتفاقافتاداینبارهمسرمنگاهیباآرامشبهاسبانداختوگفت:"ایندومینبارت" بعدبازمراهافتادیم .وقتیکهاسببرایسومینبارهمسرمروانداختخیلیباآرامشتفنگشوازکیفبرداشتوباآرامششلیککردواونوکشت. سرهمسرمدادکشیدموگفتم :"چیکارکردیروانی؟حیوانبیچارهروکشتی!دیونهشدی؟" همسرمباخونسردییهنگاهیبهمنکردوگفت:"اینباراولتبود... !!!!!!!!!!!!! همیشه شاد شاد باشیییییییییییید. / احمد ادامه مطلب
/ 6 نظر / 17 بازدید