# تقدیم_به_:_شما_خوبان

خـــــیال تـــــــــــــو ؛ نجـــــــــوای مـــــــــن..... :

دلم میخواهد شب باشد، من باشم و تــــــــــــو ...به خیالم تو خواب باشی ... نگاهت کنم، آرام ببوسمت...نوازشت کنم... و آرام بگویم ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 62 بازدید

راز خوشبختییییییییییییییییییییییییییییییی .... :

رازخوشبختیدرزندگیمشترک :  روزییکزوج،بیستوپنجمینسالگردازداوجشانراجشنگرفتند.آنهادرشهرمشهورشدهبودندبهخاطراینکهدرطول 25 سالحتیکوچکتریناختلافیباهمنداشتند.تواینمراسمسردبیرهایروزنامههایمحلیهمجمعشدهبودندتاعلتمشهوربودنشون (رازخوشبختیشونرو) بفهمند. سردبیرمیگه:آقاواقعاباورکردنینیست؟یههمچینچیزیچطورممکنه؟ شوهرهروزایماهعسلروبیادمیارهومیگه:بعدازازدواجبرایماهعسلبهشمیلارفتیم،اونجابرایاسبسواریهردو،دوتااسبمختلفانتخابکردیم.اسبیکهمنانتخابکردهبودمخیلیخوببودولیاسبهمسرمبهنظریهکمسرکشبود.سرراهموناوناسبناگهانپریدوهمسرمروزینانداخت . همسرمخودشوجمعوجورکردوبهپشتاسبزدوگفت :"اینباراولته" دوبارهسواراسبشدوبهراهافتاد.بعدیهمدتیدوبارههموناتفاقافتاداینبارهمسرمنگاهیباآرامشبهاسبانداختوگفت:"ایندومینبارت" بعدبازمراهافتادیم .وقتیکهاسببرایسومینبارهمسرمروانداختخیلیباآرامشتفنگشوازکیفبرداشتوباآرامششلیککردواونوکشت. سرهمسرمدادکشیدموگفتم :"چیکارکردیروانی؟حیوانبیچارهروکشتی!دیونهشدی؟" همسرمباخونسردییهنگاهیبهمنکردوگفت:"اینباراولتبود... !!!!!!!!!!!!! همیشه شاد شاد باشیییییییییییید. / احمد ادامه مطلب
/ 6 نظر / 73 بازدید